Polityka prywatności - aplikacja Maxton Design

Privacy policy - Maxton Design application

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2024

Dziękujemy za korzystanie z naszej aplikacji Maxton Design. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, używamy, przechowujemy i udostępniamy Twoje dane.

1. Informacje o deweloperze

Aplikacja Maxton Design jest dostarczana przez Shargon mgr inż. Łukasz Majchrzak, który jest wymieniony na liście aplikacji w Google Play. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności, więc prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

2. Linki do Polityki Prywatności

Polityka prywatności jest dostępna na naszej stronie z informacjami o aplikacji w Konsoli Play oraz bezpośrednio w aplikacji. 

3. Oznaczenie jako polityka prywatności

Nasz dokument jest jednoznacznie oznaczony jako „Polityka Prywatności” i jest dostępny dla każdego użytkownika.

4. Kontakt ds. Prywatności

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności, prosimy o kontakt pod adresem kontakt.shargon@gmail.com lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

5. Dostępność i format

Polityka prywatności jest dostępna w standardowej przeglądarce internetowej bez konieczności korzystania z dodatkowych wtyczek. 

6. Bezpieczeństwo danych

Aplikacja Maxton Design uzyskuje dostęp jedynie do niezbędnych danych, takich jak informacje o urządzeniu oraz lokalizacji użytkownika, w celu poprawnego połączenia się ze sterownikiem za pomocą Bluetooth Low Energy (BLE). Żadne dane osobowe użytkowników nie są zbierane, gromadzone ani udostępniane.

7. Procedury postępowania z danymi osobowymi

Zobowiązujemy się do stosowania bezpiecznych procedur postępowania z danymi osobowymi, zapewniających ich poufność i integralność.

8. Przechowywanie i usuwanie danych

Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników. Wszelkie dane zbierane w trakcie korzystania z aplikacji są przetwarzane tylko w czasie rzeczywistym i nie są przechowywane po zakończeniu sesji.

Dziękujemy za korzystanie z Maxton Design! Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące prywatności, skontaktuj się z nami

Last updated: 11/03/2024

Thank you for using our Maxton Design app. We set out our privacy policy below so you can understand how we collect, use, store and share your information.

1. Developer information

Maxton Design app is provided by Shargon mgr inż. Łukasz Majchrzak, which is listed in the app list on Google Play. We are committed to protecting your privacy, so please read our privacy policy carefully.

2. Links to the Privacy Policy

The privacy policy is available on our app information page in the Play Console and directly in the app.

3. Mark as privacy policy

Our document is clearly marked as „Privacy Policy” and is available to every user.

4. Privacy Contact

If you have any questions or concerns regarding privacy, please contact us at kontakt.shargon@gmail.com or using the contact form available on our website.

5. Availability and format

The privacy policy is available in a standard web browser without the need to use additional plug-ins.

6. Data security

The Maxton Design application only accesses the necessary data, such as information about the device and the user’s location, in order to properly connect to the controller using Bluetooth Low Energy (BLE). No personal information about users is collected, collected or shared.

7. Procedures for handling personal data

We commit to using secure procedures for handling personal data, ensuring its confidentiality and integrity.

8. Data storage and deletion

The application does not store any personal data of users. Any data collected while using the application is processed only in real time and is not stored after the session ends.

Thank you for using Maxton Design! If you have additional questions about privacy, please contact us